Kapaaftig

von Alois Puyn

Bruns hadde nät et Fernsehn nej;

Sej satte allemoal dorbej

Än keeke nejschierg dat Gedüj.

Bloß Opa gaapt: "Ek sin te müj!"

 

"Na, Opa, nou köj niet nor Bett!"

Sät Gritt, "erst kieke wej´t Ballett.

Blievt mor met Röst en Ührke hier

Än drenk dorbej en Flässke Bier."

 

Max Bruns schlöpt in in sinne Proß.-

Op ens mekt hej de Ooge loss

Än kekt es hoch, - än schreckt bejeen:

Dän heele Kass - bloß Fraulüjebeen.

 

Bruns ket än denkt: "Sallt min so gohn

As op dat Beld van Ferkes - Toon,

Wor voor en Deern dän Hejlge grept,

Än achter all den Düwel knept?"

 

Hej nemmt sin Fläss än schmett sej fast

- Kapaaftich - medden in dän Kast

Än grommt: "Ek sall ou Hälpe hier!

Danzt gej mor in den Düstere wier!"